آخرین اخبار مدارس


01 مهردبستان پسرانه سما

25 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبستان پسرانه سما

23 فروردیندبستان پسرانه سما

23 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

چگونگی برخورد با مصدومین

گل نسا بهرامی

بهداشتی

دبستان پسرانه سما

آیا برای مواجهه با حوادث آماده اید؟

دکتر برهان الدین ولد بیگی

مشکلات در مقابل با ح

دبستان پسرانه سما

هم قصه، هم ریاضی(جمع کردن در مزرعه)

منصوره صابری

آموزش ریاضی

دبستان پسرانه سما

تربیت دل پذیر، دل تربیت پذیر

محمد حسن رادمنش و افسر خلیلی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

تغذیه وورزش

بی دان فرانکس و همکاری

مناسب برای کنترل ورز

دبستان پسرانه سما

شیر و تندرستی

دکتر عزیزاله کمال زاده

تغذیه با شیر

دبستان پسرانه سما

طبیعت اسرار آمیز

فیلیپ کلارک ، الیزابت دالبی

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

دانستنی های بهداشتی

تهمینه میر هاشمیان

بهداشتی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

عسل جعفرزاده اصل

1387/07/27

دبستان دخترانه سما

آيلين بهبودي اصل

1387/07/28

دبستان پسرانه سما

سبحان گلگون لقا

1389/07/27

دبستان پسرانه سما

عطا عبداله زاده

1386/07/24

دبستان پسرانه سما

سبحان شيري پور

1385/07/28

دبستان دخترانه سما

ثنا زينال زاده قورولي

1390/07/28

دبستان دخترانه سما

رها صادقي پور

1387/07/24

دبستان دخترانه سما

دنيز پيكاري

1385/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه

سوسن آقاجاني

1383/07/27

دبستان دخترانه سما

آيلين حسيني ليواري

1387/07/24

دبیرستان دوره اول دخترانه

ناديا رحمان

1382/07/26

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه حسيني طباطبائي

1384/07/29

دبیرستان دوره اول دخترانه

ثنا پورجعفر

1383/07/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه

اريكا رضائيان

1380/07/30

دبستان پسرانه سما

مهدي عباسي قطلو

1390/07/27

دبستان دخترانه سما

نازنين زينب خليلي اقدم ساري تپه

1388/07/30