آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

حيدر فتاحي ريشكاني

1378/11/06

دبستان دخترانه سما

الينا اكبري يوالاري

1384/11/07

دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)

بهاره خاكساري

1382/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

امير محمد غفارپور

1381/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

پدرام صادق فر

1382/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه (ض م)

علي شاهي

1378/11/05

دبستان دخترانه سما

پريا عليزاده

1386/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)

نسا غلام

1382/11/03

دبستان دخترانه سما

الهام محمدي

1386/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)

ثنا راضي عليائي

1380/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه (ض م)

سحر صداقهء

1381/11/01