آخرین اخبار مدارس


15 فروردیندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

آرتین فولادی

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرمان احمدپور

مسابقه: مسابقه سراسری نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

عرفان جهان بخش

مسابقه: مسابقات تکواندو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

عرفان قاسمي بالو

1382/03/03

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

آرمن رضايي

1383/03/01

دبستان پسرانه سما

مبين حاجي نژادجوپشتي

1386/03/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

روژين محمدزاده درين قلعه

1380/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

محمد پرهام اعظمي

1383/03/06

دبیرستان دوره اول پسرانه (ض م)

آتيلا حيدري اقدم

1381/03/06

دبستان دخترانه سما

اليا جليلي ريك آباد

1387/03/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 2

مريم مجلس آذر

1379/03/01